Axt, Johann Christoph: Hör Tochter, schaue drauf, vergiß deß Vatters Hauß : So fällt deß Himmels Schluß der Jungfer Feinin aus ... Langendenzlingen, 1728
Inhalt