Sonatas - Mus. Hs. 1098 : cemb; C / Sebastiano Haim. [S.l.], 1740-1760 (1740-1760)